[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. Toepassing: Alle verkopen, leveringen en werken die door ons worden uitgevoerd, verlopen volgens deze algemene voorwaarden. Ze hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant en ze worden geacht door de klant aanvaard te zijn wanneer deze binnen de drie dagen na ontvangst van deze voorwaarden geen schriftelijke opmerkingen heeft gemaakt.
 2. Offertes: bij elke offerte worden deze voorwaarden overgemaakt en ze maken er integraal deel van uit. Elke offerte is vrijblijvend tot wij een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen dat de offerte aanvaard is geworden door de klant.
 3. Opdrachten die in uitvoering langer dan een jaar zouden kunnen duren vanaf de bevestiging van de offerte, geven aan ons het recht om voor het tweede en de volgende uitvoeringsjaren een jaarlijkse indexaanpassing van de gangbare prijzen toe te passen.
 4. Klachten: Enkel een schriftelijke klacht, aangetekend opgestuurd binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur, kan als geldig protest van de factuur worden beschouwd. In dat geval kan de betaling slechts worden opgeschort voor dat gedeelte van het factuurbedrag waarop het protest betrekking heeft.
 5. Betaling: De facturen zijn betaalbaar op de aangegeven vervaldatum of, indien deze niet op de factuur vermeld is, binnen de maand na ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn en na het toesturen van een ingebrekestelling aan de klant zal er een nalatigheidsinterest van 0,5% per begonnen maand achterstal worden aangerekend. Bovendien zal de klant bijkomend gehouden zijn om een forfaitaire schadevergoeding te betalen voor de extra administratie en inningspogingen. Dit bedrag is 5% van het totaal openstaand, vervallen factuurbedrag met een minimum van 100 EURO.
 6. Voorschot: Bij het afsluiten van de overeenkomst mag er aan de klant een voorschot worden aangerekend. Het juiste bedrag wordt in onderling overleg bepaald. Zolang het voorschot niet betaald is hebben wij het recht de werken of leveringen op te schorten. Wanneer de klant na betaling van het voorschot afziet van de levering of aanneming, blijft het voorschot als schadevergoeding door ons verworven. Mocht het voorschot onvoldoende zijn om de gemaakte kosten en de reeds geleverde prestaties te dekken, zal de klant gehouden zijn om dit saldo nog bijkomend te betalen.
 7. Overmacht: In geval van een onvoorzienbare omstandigheid, die volkomen buiten de wil van de betrokken partij gebeurt en waarvan de gevolgen niet konden vermeden worden, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te verbreken zonder dat er een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. Partijen rekenen af tot op het ogenblik dat de overmachtssituatie zich voordoet. Met overmacht wordt gelijkgesteld: de situatie waarin een van de partijen failliet of in vereffening gaat.
 8. Levertermijn: Alle aangeduide levertermijnen op de website of factuur zijn indicatief.
 9. Verzend- en leveringsbeleid:
 10. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van het factuurbedrag. De kosten die ingevolge het uitoefenen van het retentierecht ontstaan, komen ten laste van de klant.
 11. Procedures: Alle mogelijke geschillen tussen partijen omtrent de samenwerking, uitvoering der werken en betalingen worden voor de rechtbanken van Antwerpen gebracht. Tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]